GaveFabrikken A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Opdateret 15.08.21/KT


Anvendelse

1.1 Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle aftaler om GaveFabrikkens (CVR 31332702) salg og levering af produkter, gavekortkoncepter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

 

Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med GaveFabrikkens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om GaveFabrikkens salg og levering af produkter, gavekortkoncepter og tilknyttede ydelser til køber, herefter benævnt ”kunden”. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til GaveFabrikken udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

  

Produkter og ydelser

3.1 Produkter

Produkter, som GaveFabrikken sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ydelser

Tilknyttede ydelser, som GaveFabrikken sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning

Produkter og tilknyttede ydelser, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er GaveFabrikken i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til  brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde GaveFabrikken, i det omfang GaveFabrikken måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

3.4 Anvendelse og videresalg

Produkter og tilknyttede ydelser, som GaveFabrikken sælger og leverer til kunden, er beregnet til gaver til brug for kundens virksomhed. Kunden er ikke berettiget til at videresælge produkterne til 3. mand.

3.5 Hotel- og oplevelsesbeviser

GaveFabrikken formidler 3. parts produkter i form af gavekort til bl.a. hotelophold, minicruises og oplevelsesgavekort. Disse er udelukkende formidlet af GaveFabrikken, og der ydes således ikke garanti eller ansvar ifm. ændringer, reklamation, konkurs eller andre forhold som måtte opstå ifm. indløsning af disse gavekort.

 

Pris og betaling

4.1 Pris

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger GaveFabrikkens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor GaveFabrikken bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og ab lager. Alle fakturaer pålægges fakturagebyr på DKK 66,- ekskl. moms. Ved bestilling af løsvarer under 5 stk. af et enkelt produkt pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 250,- ekskl. moms pr. produktgruppe. Herudover forbeholdes retten til at pålægge et miljø- og energitillæg til dækning af lovpligtige energi- og miljøafgifter samt eventuelle væsentlige markedsmæssige ændringer i energipriser, fragtpriser eller råvarepriser. 

4.2 Betaling

Betalingsbetingelser for alle fakturaer er 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Faktura fremsendes per mail, og betaling skal ske via den på fakturaen oplyste FIK-kode.

4.3 Gavekortkoncepter

GaveFabrikken udsteder og sender faktura, når gavekortene er afsendt. Gaverne frigives ikke til levering, før den pågældende faktura er betalt.

4.4 Fragt på gavekortkoncepter

Fragt for levering af gavekort faktureres med DKK 188,- ex. moms. Fragten for levering af selve gaverne efterfaktureres, når gaverne er leveret. Prisen for fragt beregnes ud fra volumen på de valgte gaver.

4.5 A conto-fakturering

GaveFabrikken forbeholder sig retten til at udstede a conto-faktura på 30 % af den samlede ordre ved køb på mere end DKK 25.000,- ekskl. moms eller 100% af den samlede ordre, såfremt kunden ikke kan kreditforsikres.

 

Forsinket betaling

5.1 Rente

Såfremt fremsendt faktura ikke betales rettidigt af årsager, som GaveFabrikken er uden ansvar for, på-løber rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse

Såfremt betaling af forfalden faktura undlades for produkter og/eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra GaveFabrikken, har GaveFabrikken ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud

GaveFabrikkens tilbud er gældende 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er GaveFabrikken i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for GaveFabrikken, medmindre GaveFabrikken meddeler kunden andet.

6.2 Ordrebekræftelser

GaveFabrikken tilstræber at bekræftelse eller give afslag på en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde GaveFabrikken.

6.3 Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden GaveFabrikkens skriftlige accept.

6.4 Uoverensstemmende vilkår

Hvis GaveFabrikkens bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til GaveFabrikken skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende.

6.5 Kreditvurdering

GaveFabrikken kreditvurderer alle kunder og forbeholder sig ret til at annullere en ordre uden varsel såfremt ufordelagtig soliditetsoplysning eller manglende opfyldelse af betingelser erfares.

 

Levering

7.1 Leveringsbetingelser

GaveFabrikken leverer alle solgte produkter og ydelser ab lager GaveFabrikken, dog kan produkter i visse tilfælde leveres direkte fra underleverandør.

7.2 Leveringstid

GaveFabrikken leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser på det tidspunkt, som fremgår af GaveFabrikkens ordrebekræftelse. GaveFabrikken har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til GaveFabrikken. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til GaveFabrikken, kan den ikke senere gøres gældende. Ved forkert modtaget vare kan GaveFabrikken kun ombytte og modtage varen retur i original emballage og stand. 

7.4 Gavekort koncepter

Gavekort samt gaver valgt på gavekort leveres kun i Danmark.

 

Forsinket levering

8.1 Meddelelse og ansvar

Hvis GaveFabrikken forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og/ eller tilknyttede ydelser, informerer GaveFabrikken kunden og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leveringstid. GaveFabrikken kan ikke holdes ansvarlig for tab eller andre forhold som følge af en forsinkelse, herunder, men ikke afgrænset til, forsinkelser fra underleverandører eller fragtforsinkelser.

 

Garanti

9.1 Garanti

GaveFabrikken garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

9.2 Undtagelser

GaveFabrikkens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med GaveFabrikkens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end GaveFabrikken, og (iv) andre forhold, som GaveFabrikken er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som der ønskes påberåbt, skal den straks meddeles skriftligt til GaveFabrikken. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til GaveFabrikken, kan den ikke senere gøres gældende. Det påhviler kunden at give GaveFabrikken de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som GaveFabrikken beder om.

9.4 Undersøgelse

Indenfor rimelig tid efter at GaveFabrikken har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler GaveFabrikken kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til GaveFabrikken. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til GaveFabrikken. GaveFabrikken bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning

Indenfor rimelig tid efter at GaveFabrikken har afgivet meddelelse til kunden jf. pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper GaveFabrikken fejlen eller manglen ved at: (i) ombytte produktet, eller (ii) udskifte eller reparere defekte dele, eller (iii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

Ansvar

10.1 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar

GaveFabrikken bærer produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde GaveFabrikken, i det omfang GaveFabrikken måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er GaveFabrikken ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er GaveFabrikken ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for GaveFabrikkens kontrol, og som GaveFabrikken ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, pandemi, hærværk og arbejdsstridigheder.

10.5 Ejendomsforbehold

Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varerne er betalt.

 

Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører GaveFabrikken.

 

Markedsføring

12.1 Nyhedsmail

GaveFabrikken må kontakte kunden med relevante kampagner og produkter via mail/ nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet.

 

Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge GaveFabrikkens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over GaveFabrikkens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed

Forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.